Serj Tankian – Amber

Amber

Դաշկինակով ծածկված լեռներ
Մենք ենք կարոտ
Մենք ենք կարոտ
Դանակահարված երկիր մեր
Մենք ենք կարոտ
Մենք ենք կարոտ
Դաշինքները աղավաղել
Մենք ենք կարող
Մենք ենք կարող
Դաշնամուր ձերքիս տակ կորել
Զէնք ենք կրող
Զէնք ենք կրող

Ներդաշնակության
Մենք ենք կարոտ

Դաշինքները աղավաղել
Մենք ենք կարող
Մենք ենք կարող
Դանակահարված երկիր մեր
Մենք ենք կարոտ
Մենք ենք կարոտ

Ներդաշնակության
Մենք ենք կարոտ
Ներդաշնակության
Մենք ենք կարոտ

Երկնքից փնտրում եմ քո դէմքերին
Բայց չեմ տեսնում ամպերի մէչից

Ամպեր
Ամպեր
Ամպեր
Երկնքից փնտրում եմ քո լեռներին
Երկնքից փնտրում եմ քո գետերին
Երկնքից փնտրում եմ քո դէմքերին
Երկնքից փնտրում եմ քո լեռներին
Երկնքից փնտրում եմ քո գետերին
Երկնքից փնտրում եմ

Երկնքից փնտրում եմ քո լեռներին
Երկնքից փնտրում եմ քո դէմքերին

Դաշկինակով ծածկված լեռներ
Մենք ենք կարոտ
Մենք ենք կարոտ
Դաշինքները աղավաղել
Մենք ենք կարող
Մենք ենք կարող
Wolken

Gewebebedeckte Berge
Wir vermissen dich
Wir vermissen dich
Unser erstochenes und verwundetes Land
Wir vermissen dich
Wir vermissen dich
Vereinbarungen können geändert werden
Wir sind fähig
Wir sind fähig
Verlorenes Klavier unter meiner Hand
Wir tragen Waffen
Wir tragen Waffen

Harmonie
Wir vermissen dich

Vereinbarungen können geändert werden
Wir sind fähig
Wir sind fähig
Unser erstochenes und verwundetes Land
Wir vermissen dich
Wir vermissen dich

Harmonie
Wir vermissen dich
Harmonie
Wir vermissen dich

Ich suche deine Gesichter vom Himmel
Aber ich sehe nicht durch die Wolken

Wolken
Wolken
Wolken
Ich suche deine Berge vom Himmel
Ich suche deine Flüsse vom Himmel
Ich suche deine Gesichter vom Himmel
Ich suche deine Berge vom Himmel
Ich suche deine Flüsse vom Himmel
Ich suche vom Himmel

Ich suche deine Berge vom Himmel
Ich suche deine Gesichter vom Himmel

Gewebebedeckte Berge
Wir vermissen dich
Wir vermissen dich
Vereinbarungen können geändert werden
Wir sind fähig
Wir sind fähig


Ähnliche Songtexte